PRESENTACIÓ


Un dels problemes claus de la societat actual és l’absència de valors clars i definits. Manquen valors que relacionin i aglutinin les voluntats humanes, que donin sentit a uns ideals pels quals viure o pels quals lluitar. Aquest àmbit pertoca directament a l’educació i, especialment, a la família.

És una realitat que la família no té l’exclusiva en la formació dels valors, tanmateix té una gran responsabilitat que ha d’assumir. Ha d’aprendre a cooperar amb altres àmbits de la societat en una autèntica formació en valors ètics.

El principal objectiu de la família es concreta en educar a fills i filles, futurs ciutadans i ciutadanes, per a que aprenguin a participar activament en una societat complexa i en continua transformació, fomentada en principis i valors democràtics que facilitin la convivència (llibertat, igualtat, solidaritat, justícia...), on es fomenti el respecte a tots els drets i llibertats fonamentals, s’adquireixin hàbits de convivència democràtica per, en darrer terme, posar els ciments per educar una ciutadania activa i compromesa.

El I Congrés Família i Valors es planteja com a objectius: generar un espai d’intercanvi entre experts i professionals de l’educació així com donar respostes a les famílies sobre qüestions relacionades amb l’educació en valors, l’aprenentatge de la convivència i el benestar de fills i filles.

Comitè organitzador